நான்காம் பகுதி, பாடல்கள் ( 1001- 1326 )
பாடல் 1001 ( பொதுப்பாடல்கள் )
ராகம் - .....; தாளம் - ..........
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன ...... தனதான

இலகி யிருகுழை கிழிகயல் விழியினு
மிசையி னசைதரு மொழியினு மருவமர்
இருள்செய் குழலினு மிடையினு நடையினு ...... மநுராக

இனிமை தருமொரு இதழினு நகையினு
மிளைய ம்ருகமத தனகுவ டழகினு
மியலு மயல்கொடு துணிவது பணிவது ...... தணியாதே

குலவி விரகெனு மளறிடை முழுகிய
கொடிய நடலைய னடமிட வருபிணி
குறுகி யிடஎம னிறுதியி லுயிரது ...... கொடுபோநாள்

குனகி யழுபவர் அயர்பவர் முயல்பவர்
குதறு முதுபிண மெடுமென வொருபறை
குணலை யிடஅடு சுடலையில் நடவுத ...... லினிதோதான்

மலையில் நிகரில தொருமலை தனையுடல்
மறுகி யலமர அறவுர முடுகிய
வலிய பெலமிக வுடையவ னடையவு ...... மதிகாய

மவுலி யொருபது மிருபது கரமுடன்
மடிய வொருசரம் விடுபவபன் மதகரி
மடுவில் முறையிட வுதவிய க்ருபைமுகில் ...... மதியாதே

அலகை யுயிர்முலை யமுதுசெய் தருளிய
அதுல னிருபத மதுதனி லெழுபுவி
யடைய அளவிட நெடுகிய அரிதிரு ...... மருகோனே

அவுண ருடலம தலமர அலைகட
லறவு மறுகிட வடகுவ டனகிரி
யடைய இடிபொடி படஅயில் விடவல ...... பெருமாளே.

பாடல் 1002 ( பொதுப்பாடல்கள் )
ராகம் - ..... ; தாளம் -

தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன ...... தனதான

கடலை பயறொடு துவரையெ ளவல்பொரி
சுகியன் வடைகனல் கதலியி னமுதொடு
கனியு முதுபல கனிவகை நலமிவை ...... யினிதாகக்

கடல்கொள் புவிமுதல் துளிர்வொடு வளமுற
அமுது துதிகையில் மனமது களிபெற
கருணை யுடனளி திருவருள் மகிழ்வுற ...... நெடிதான

குடகு வயிறினி லடைவிடு மதகரி
பிறகு வருமொரு முருகசண் முகவென
குவிய இருகர மலர்விழி புனலொடு ...... பணியாமற்

கொடிய நெடியன அதிவினை துயர்கொடு
வறுமை சிறுமையி னலைவுட னரிவையர்
குழியில் முழுகியு மழுகியு முழல்வகை ...... யொழியாதோ

நெடிய கடலினில் முடுகியெ வரமுறு
மறலி வெருவுற ரவிமதி பயமுற
நிலமு நெறுநெறு நெறுவென வருமொரு ...... கொடிதான

நிசிசர் கொடுமுடி சடசட சடவென
பகர கிரிமுடி கிடுகிடு கிடுவென
நிகரிலயில்வெயி லெழுபசு மையநிற ...... முளதான

நடன மிடுபரிதுரகத மயிலது
முடுகி கடுமையி லுலகதை வலம்வரு
நளின பதவர நதிகுமு குமுவென ...... முநிவோரும்

நறிய மலர்கொடு ஹரஹர ஹரவென
அமரர் சிறைகெட நறைகமழ் மலர்மிசை
நணியெ சரவண மதில்வள ரழகிய ...... பெருமாளே.

பாடல் 1003 ( பொதுப்பாடல்கள் )
ராகம் - ..... ; தாளம் -

தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன ...... தனதான)

கமல குமிளித முலைமிசை துகிலிடு
விகட கெருவிக ளசடிகள் கபடிகள்
கலக மிடுவிழி வலைகொடு தழுவிக ...... ளிளைஞோர்கள்

கனலி லிடுமெழு கெனநகை யருளிகள்
அநெக விதமொடு தனியென நடவிகள்
கமரில் விழுகிடு கெடுவிகள் திருடிகள் ...... தமைநாடி

அமுத மொழிகொடு தவநிலை யருளிய
பெரிய குணதர ருரைசெய்த மொழிவகை
அடைவு நடைபடி பயிலவு முயலவு ...... மறியாத

அசட னறிவிலி யிழிகுல னிவனென
இனமு மனிதரு ளனைவரு முரைசெய
அடிய னிதுபட அரிதினி யொருபொரு ...... ளருள்வாயே

திமித திமிதிமி டமடம டமவென
சிகர கரதல டமருக மடிபட
தெனன தெனதென தெனவென நடைபட ...... முநிவோர்கள்

சிவமி லுருகியு மரகர வெனவதி
பரத பரிபுர மலரடி தொழஅநு
தினமு நடமிடு பவரிட முறைபவள் ...... தருசேயே

குமர சரவண பவதிற லுதவிய
தரும நிகரொடு புலமையு மழகிய
குழக குருபர னெனவொரு மயில்மிசை ...... வருவோனே

குறவ ரிடுதினை வனமிசை யிதணிடை
மலையு மரையொடு பசலைகொள் வளர்முலை
குலவு குறமக ளழகொடு தழுவிய ...... பெருமாளே.

பாடல் 1004 ( பொதுப்பாடல்கள் )
ராகம் - பாகேஸ்ரீ
தாளம் - அங்கதாளம் (7 half)

தகிட-1 half, தகதிமி-2, தகதிமி-2, தகதிமி-2

தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன ...... தனதான

சிவமி லுருகியு மரகர வெனவதி
பரத பரிபுர மலரடி தொழஅநு
தினமு நடமிடு பவரிட முறைபவள் ...... தருசேயே

குமர சரவண பவதிற லுதவிய
தரும நிகரொடு புலமையு மழகிய
குழக குருபர னெனவொரு மயில்மிசை ...... வருவோனே

குறவ ரிடுதினை வனமிசை யிதணிடை
மலையு மரையொடு பசலைகொள் வளர்முலை
குலவு குறமக ளழகொடு தழுவிய ...... பெருமாளே.

பாடல் 1004 ( பொதுப்பாடல்கள் )
ராகம் - பாகேஸ்ரீ
தாளம் - அங்கதாளம் (7 0.5)

தகிட-1 half, தகதிமி-2, தகதிமி-2, தகதிமி-2

தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன ...... தனதான

சிவமி லுருகியு மரகர வெனவதி
பரத பரிபுர மலரடி தொழஅநு
தினமு நடமிடு பவரிட முறைபவள் ...... தருசேயே

குமர சரவண பவதிற லுதவிய
தரும நிகரொடு .........

Show description

Read Online or Download திருபுகழ்: பாகம் 4 (Tamil Edition) PDF

Similar religion books_2 books

Breaking the Shackles: Contemporary Perspectives in Paul's - download pdf or read online

Breaking the Shackles via Samson Gitau examines Paul's Epistle to the Galatians from modern views. The Galatians, the 1st crew of converts in Asia Minor, have been weighed down and imprisoned by way of a heavy luggage, a hold over from their fickle heathen practices. the bags hindered the galatians of their makes an attempt to include the christian lifetime of grace and freedom.

New PDF release: Mother of Magic: Ancient Hymns for Aset

Offered listed here are old hymns to Aset, the traditional Egyptian Goddess generally known as Isis. She is a goddess of the throne, magic, wisdom, therapeutic, transformation, the famous person Sirius and is the Queen of Heaven, Earth and the Underworld. In mom of Magic, you'll find:•Ancient Hymns from the Temples of Philae and Dendera•Ancient Hymns from the Temple of Soknopaiou Nesos •An Epithets checklist and competition Calendar

Read e-book online A New Song Through the Storm PDF

The 3 presents is an unique Christmas tale centering round the presents of the 1st Christmas—gifts from the clever males to a child, presents from the child in a manger to others in want, presents from God to we all. it's a story of the ultimate vacation spot of the presents of the Magi and the way the presents have been predestined to affect the lives of households in desire.

Fisherman's Friend: Poems by Alison Fuggle by PDF

A stunning publication of poems by means of Alison Fuggle. Poems conceal Bible characters and tales, church lifestyles and scenes from way of life. "Biblical tales coming to lifestyles and daily incidents captured and exploited. it is going to have you ever crying and giggling, in audacious and speedily alternating episodes . .. an excellent source, for church, university and residential.

Additional resources for திருபுகழ்: பாகம் 4 (Tamil Edition)

Sample text

Download PDF sample

திருபுகழ்: பாகம் 4 (Tamil Edition)


by James
4.2

New PDF release: திருபுகழ்: பாகம் 4 (Tamil Edition)
Rated 4.59 of 5 – based on 45 votes